Welke van toepassing zijn op overeenkomsten tussen klant en Koot & Kinkel webshops, bij akkoord gaan offerte. Artikel Identiteit


Bedrijfsnaam: Koot & Kinkel webshops
Contact: de heer Peter Koot en Remco Kinkel
Bezoek/postadres: Cornelis Kempenaarlaan 31
Postcode/Woonplaats: 2481 XA, Woubrugge
Tel: 06-28247696 (Peter Koot) 06-25042309 (Remco Kinkel)
E-mail: info@kootenkinkel.nl
BTW: NL855264330B01
KvK: 63503492
IBAN: NL56 RABO 0304 5769 13

Artikel 1 Definities

1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van iedere overeenkomst gesloten tussen Koot & Kinkel webshops en een klant.
2. Derde(n): een of meer betrokkenen die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen Koot & Kinkel webshops en een klant.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Koot & Kinkel webshops en een klant met betrekking tot vervaardigen en/of onderhouden en/of hosten van een website.
4. Klant: de afnemer van diensten van Koot & Kinkel webshops. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
5. Schriftelijk: niet zijnde mondeling en waaronder ook elektronisch verkeer valt.
6. Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die tussen Koot & Kinkel webshops en een klant bestaan.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door Koot & Kinkel webshops. De afwijking heeft slechts gelding binnen de overeenkomst waarin de afwijking is overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden van de klant van welke strekking dan ook worden door Koot & Kinkel webshops uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen, deze behouden steeds hun gelding.
5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere handeling van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Koot & Kinkel webshops en klant, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Koot & Kinkel webshops zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk iets anders over is afgesproken.
2. De website van Koot & Kinkel webshops geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
3. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Koot & Kinkel webshops een schriftelijke aanvaarding op een door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat Koot & Kinkel webshops een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen
1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn altijd exclusief BTW.
2. Facturatie vindt in beginsel steeds na oplevering plaats, behoudens de situatie genoemd in lid 2 van ‘ Uitvoering overeenkomst’.
3. De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met de kosten voor meerwerk waar de klant zijn schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
4. Het uurtarief voor dit meerwerk zal altijd vooraf met de klant worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan al in de offerte worden meegenomen maar ook later ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.
5. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen niet zijnde werkdagen aan Koot & Kinkel webshops.
6. De factuur wordt in beginsel digitaal verstrekt. Indien de klant een papieren factuur wenst, dan zal zij Koot & Kinkel webshops hier zelf om dienen te verzoeken. De betalingstermijn zoals vermeld op de digitale factuur is leidend en zal niet worden verlengd indien de klant een papieren factuur wenst.
7. In verband met de digitale toezending van de factuur is de klant verplicht om een goed werkend e-mailadres aan Koot & Kinkel webshops te verstrekken.
8. Indien Koot & Kinkel webshops de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal de klant, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, 2 % rente per maand verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. De open gevallen rente zal steeds bovenop het openstaande bedrag worden geteld waarover in de daarop volgende maand weer 2 % rente wordt geheven.
9. Indien de klant nalatig blijft de betaling te voldoen, dan kan Koot & Kinkel webshops, zonder verplicht te zijn tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die gemoeid zijn met een buitengerechtelijk dan wel gerechtelijk traject komen voor rekening van de klant.
Deze kosten komen in ieder geval neer op minimaal 15 % van het totale bedrag, met een minimum van E40,- te vermeerderen met BTW.
10. Koot & Kinkel webshops is bovendien gerechtigd zonder naderer kennisgeving de website op non-actief te zetten als de betaling langer dan 20 dagen uitblijft.

Artikel 5 Onderhoud
1. Voor het onderhouden van de website biedt Koot & Kinkel webshops onderhoudscontracten aan.
2. Dit onderhoud ziet toe op:
a. het doorvoeren van software updates een keer per maand;
b. problemen die voortkomen uit het doorvoeren van updates worden gratis verholpen;
c. het verhelpen van onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staan.
3. Het onderhoud wordt gewoonlijk verricht vanuit de standplaats van Koot & Kinkel webshops zelf. Koot & Kinkel webshops kan op afstand met de klant meekijken in het systeem van de klant. De toestemming hiervoor wordt geacht te zijn gegeven door de klant bij het sluiten van de overeenkomst en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Indien de klant dit anders wenst dan zal hij dit voor de genoemde sluiting en aanvaarding schriftelijk bij Koot & Kinkel webshops dienen aan te geven.
Indien de klant wenst dat Koot & Kinkel webshops naar de klant toekomt, dan wordt dit gezien als meerwerk hetgeen apart gefactureerd zal worden. Dit zal vooraf met de klant besproken worden
4. Het updaten van een website thema valt uitdrukkelijk niet onder het onderhoud.
Indien een klant hieraan behoefte heeft, dan valt dit onder meerwerk en dient hier eerst een schriftelijke afspraak over gemaakt te worden.
5. Voor klanten die tegen betaling maandelijks beveiligd zijn tegen hacking, geldt in beginsel dat hacks binnen 48 uur na kennisgeving kosteloos worden hersteld.

Artikel 6 Verplichtingen klant
1. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing van de website, hieronder mede verstaan de beveiliging van gegevens.
2. De klant dient er in geval van een onderhoudscontract zorg voor te dragen dat Koot & Kinkel webshops te allen tijde bij de website kan. Dit betekent onder meer dat het aanpassen van loggegevens aan Koot & Kinkel webshops gecommuniceerd dient te worden.
3. De klant is verplicht om voor tijdige en deugdelijke aanlevering van het materiaal te zorgen dat op de website dient te komen.

Artikel 7 Verplichtingen Koot & Kinkel webshops/Uitvoering overeenkomst
1. Koot & Kinkel webshops en de klant spreken vooraf het te behalen resultaat af en Koot & Kinkel webshops zal er voor instaan om de dienstverlening met zorg uit te voeren en het afgesproken resultaat op te leveren, tenzij dit door oorzaken welke haar niet zijn toe te rekenen wordt belet.
2. De klant is gehouden om alle door Koot & Kinkel webshops verlangde gegevens en informatie te verstrekken die nodig zijn voor een correctie uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant de informatie niet of niet tijdig verstrekt, kan Koot & Kinkel webshops na daartoe een tweetal verzoeken te hebben gedaan haar prestatie opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden. In beide gevallen zal Koot & Kinkel webshops een factuur sturen voor de reeds gemaakte kosten + 20 % van het offertebedrag.
In geval van ontbinding is Koot & Kinkel webshops volledig van haar verplichtingen ontslagen en is zij niet gehouden hetgeen eerder al door haar is ontvangen in welke zin dan ook terug te geven.
3. Ter uitvoering van elke overeenkomst staat Koot & Kinkel webshops er voor in een goed werkende site op te leveren. Aan deze verplichting is geheel voldaan zodra de klant akkoord gaat met het resultaat en de site definitief aan hem wordt opgeleverd. Indien er geen onderhoudscontract is afgenomen, vervalt nadien elke aanspraak over de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk
1. Koot & Kinkel webshops brengt vooraf de benodigde werkzaamheden in kaart en de daaraan verbonden kostprijs voor de klant. De klant geeft hierop, mondeling dan wel schriftelijk, zijn akkoord voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt genomen. Indien de klant gaandeweg op een nieuw idee komt welke een ingrijpende wijziging van de eerder vastgestelde werkzaamheden inhouden, dan zal Koot & Kinkel webshops deze wijzigingen tegen meerprijs ten uitvoer leggen, tenzij de aard van de werkzaamheden zodanig is dat er als het ware een nieuw project ontstaat. In dit specifieke geval kan Koot & Kinkel webshops in overleg met de klant ertoe besluiten om van vooraf aan te beginnen en voor de eerder gemaakte kosten een factuur te sturen.
2. Indien er sprake is van meerwerk dan zal Koot & Kinkel webshops dit eerst met de klant opnemen en daar een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak over maken voordat met het meerwerk wordt begonnen.

Artikel 9 Levering en levertijd
1. De klant krijgt één feedbackronde om zijn op- en aanmerkingen te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij iets anders is overeengekomen.
2. De wijzigingen mogen niet van dien aard zijn dat daarmee eigenlijk een nieuwe weg wordt ingeslagen.
Het gaat hier dan ook om kleine aanpassingen.
3. Op- en aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen die na de feedbackronde worden aangedragen, worden als meerwerk gezien en kunnen slechts worden meegenomen als de klant bereid is het meerwerk hiervoor te betalen.
4. Koot & Kinkel webshops geeft schriftelijk bij de klant aan tot welke termijn de feedbackronde duurt.
5. De finale levertijd zal steeds in overleg met de klant aan de hand van zijn persoonlijke wensen worden bepaald.
6. Indien de klant ,ondanks een aantal verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert voor de bouw dan wel afronding van de website, kan Koot & Kinkel webshops ermee volstaan om op de afgesproken opleverdatum een onafgeronde website aan de klant over te dragen waarmee Koot & Kinkel webshops waarmee zij aan haar contractuele verplichting jegens de klant voldoet.
Tijdig in de zin van dit artikel is dat de informatie wordt aangeleverd binnen twee maanden.
7. Bij definitieve oplevering van de website ontvangt de klant:
a. toeganggegevens tot de opleverback-up van zijn website
b. een standaard handleiding hoe zelf aanpassingen te kunnen doen op de website
c. een document met alle inloggegevens

Artikel 10 Intellectueel eigendom
1. Zolang de website in aanbouw is, ligt het auteursrecht van de website volledig bij Koot & Kinkel webshops. De klant krijgt in dit stadium enkel een tijdelijk toegangsrecht voor de website.
2. Zodra de website door de klant is geaccordeerd wordt de website en het daarop rustende auteursrecht aan hem overgedragen. Het staat de klant daarmee geheel vrij om teksten en afbeeldingen eigenstandig aan te passen of zelf de layout te gaan wijzigen dan wel een ander bedrijf inschakelen om aanpassingen aan de website te laten verrichten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Koot & Kinkel webshops verzorgt door middel van haar onderhoudscontracten voor het gebruik van actuele software. Zij is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt doordat de klant vasthoudt aan het gebruik van verouderde software. Indien de klant twijfels heeft over de actualiteit van de door haar gebruikte software, dan zal zij uit eigener beweging en zo spoedig mogelijk met Koot & Kinkel webshops hierover contact op dienen te nemen.
2. Koot & Kinkel webshops levert na akkoordverklaring van de klant een goed werkende website op voorzien van alle software updates van dat moment. Koot & Kinkel webshops heeft daarmee geheel aan zijn verplichtingen voldaan. Vanaf dat moment gaan ook afgenomen onderhoudscontracten in. Mocht de klant nog geen onderhoudscontract hebben afgenomen, dan kan hij dat vanaf dit moment alsnog doen tegen de dan geldende prijzen. Schade die zich voordoet na de oplevering zoals hierboven genoemd maar voordat er een onderhoudscontract van kracht is, komen geheel voor rekening van de klant.
3. Koot & Kinkel webshops is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking.
4. Koot & Kinkel webshops garandeert dat de door haar gebruikte software up-to-date is, zowel van het CMS systeem als ook de bijbehorende plug ins. Voor het overige verstrekt Koot & Kinkel webshops geen garanties.
5. Koot & Kinkel webshops is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden waarmee zij samenwerkt dan wel afhankelijk van is en waarop zij geen invloed kon uitoefenen.

Artikel 12 Overmacht
1. Koot & Kinkel webshops is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet aan haar opzet of schuld te wijten is.
Hieronder wordt mede verstaan niet-verwijtbare gedragingen van toeleveranciers en/of derden die Koot & Kinkel webshops voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt dan wel heeft ingeschakeld.
2. In geval van onmacht aan de zijde van Koot & Kinkel webshops worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtssituatie van Koot & Kinkel webshops langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
Gedeeltelijke prestaties worden naar verhouding afgerekend.

Artikel 13 Privacy
1. Indien de gegevens van de klant nodig zijn voor de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting, dan worden de gegevens daarvoor gebruikt.
Voor het overige zal gebruikmaking van persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook pas plaatsvinden nadat daartoe de schriftelijke toestemming van de klant is verkregen.
2. Alle door de klant aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Voor wat betreft de zakelijke informatie heeft te gelden dat deze enkel wordt gebruikt voor het vullen van de website.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. De overeenkomst tussen Koot & Kinkel webshops en de klant wordt beheerst door Nederlands recht.
2. De geschillen welke tussen Koot & Kinkel webshops en de klant mochten ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.